Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 835

$. UI-

Over de Gezwellen.

Een Gezwel (Tumor) is een ieder bekend, dat eene tegennatunrlyke verhevenheid van eenig gedeelce des lighaams is, en zyn of heete of koude gezwellen.

Alhoewel de heete en koude gezwellen door byzondere benaamingen onderfcheiden worden, zal ik egter, kortheidshalven, van ieder met een woord aantoonen , in hoe verre men ter geneezing de vereischte geneesmiddelen bekoomen kan uit kelder en keuken.

Over de geneezing der ontfteekingen , afhangelyk van inwendige oorzaaken , heb ik reeds S- XIII, I. Hoofdftuk, II. Afdeeling gefprooken. Doch tegens ontfteekingen afhangelyk van uitwendige oorzaaken, zyn by ondervinding dienftig bevonden het oxycraat, een mengfel van water en azyn, wyn met water vermengd, of wyngeest met water verdund , en dik gekookte karnemelk met of zonder gort, of eene ftooving met wolle lappen in een afkookfel van vlierbloemen ; en 't is meestal door deeze , dat men de uitwendige ontfteekingen geneezen kan, zwaardere gaan doorgaans tot verettering over. Dit in 't algemeen van de uitwendige middelen tegens de ontfteekingen gezegd hebbende , gaa ik tot de byzondere over.

De

Sluiten