Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 GESCHIEDENISSEN DER

zcggeu, Bat ik niet komen kan; Ik kan ntet komen. Men deed egter zyn best, om s'Vorsten gunst te herwinnen, en toen deeze het vonnis tegen Kievit vernietigd had» bood men hem aan, om in alles op de beste wyze zyne oogmerken te helpen bevorderen. Doch dit baatte den Regenten,

die in den haat van het gemeen waren, weinig. De Burgers zetten de Regenten af, maakten eene nieuwe Nominatie, en zonden die aan den Prins, die *er de verkiezing uit deed, en naderhand de nog openftaande plaatzcn vervulde. Kievit werd Penfionarts in plaats van de Groot, doch hy bekleedde dat Ambt niet lang, en vervolgends raakte aldaar alles allengskens in rust. Te £><?/ƒ/be¬

gon het gemeen, den 19 Augustus ook te morren, by gelegenheid, dat 'er eenig Schietgeweer gebragt was in twee Herbergen by de Rotterdamfche Poort, daar het gemeen de reden niet van bevroeden kon. Dit morren duurde tot den 3often wanneer de Burgery een gefchrift ontwierp waarby zy begeerden dat de Regeerrng van de Leeve-

fiet'M'

Sluiten