Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X*

GESCHIEDENISSEN DER

tot .genoegen der Burgery. ■■ Te Houd* drong men alken op het afzetten van fommige Regenten, die in verdenking waren, zo dat 'er zes ontflagen en zes anderen aangefteld wierden. — Maar grooter baldaad'gheid werd te Dordrecht gepleegd. «•—— De Burgemeester \Joan llaüingk, nevens Joan Meerman, Burgemeester van Leiden, ea Kornelis Geelvink, Heer van Kastriktim, Raad en Oud-Schepen der Stad Amfleldam gemagtigd geweest zynde tot het Wapenen der Huislieden, was daaidoor zo zeer in haat van de Boeren geraakt , dat die ondernomen hadden, zyn Huis binnen Dordrecht, en nog één in Btyerland te plunderen. —Doch dit was het niet al, want, offchoon. de Regeering op alle wyzen getragt had, de gur.st van Zyne Hoogheid te winnen, nogthans was het woedend gemeen dsar niet mede vergenoegd. ——— Zelfs het Vendel Burgers, dat in 't begin van September de Wagt op het Stadhuis had, ontzag zig niet, de Kusfens van de Heeren aan ftu&ken te ftiydenj ook nam men derzelver Wapens uit

Sluiten