Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7K3EKNIGDE NEDER LANDEN. \?

V. Dit was zo, geJyk gy hooren

zult, Den i2den Augustus kwara

de Prins in de Stad, daar hy in den vollen Raad ontvangen zynde, de Vestingwerken en Mag.zynen bezigtigde. — De Vroedlchap befchonk hem met eene gifte van 30,000 guldens, te korten v?n het geen men zyre» Vader in 165. geleend had, waarna hy vertrok , met belofte, van in perfoon in de Stad te zullen komen, indien de Vyanci zig van Muiden mogt meester maken. — Te voorea had reeds zekere Covert Oudvorst, Kooperflager, en Serjant onder het Vendel van des Kapitein Jakeh de Graaf, zis verfïout, on\ in Burgemeesters Kamer aan den Heer Hoof» te vragen , boe men bet met de Stad veorbad? Over welke onbefcheidenheid hy egter daags daar aan verfchooning verzogt, Zedert dien tyd was 'er oader de Burgers gemor ontftaanj over het bewaaren der Sleutels van Stads Poorten en Boomen, die men niet langer aan het Huis van den Burgemeester vertrouwde.—• Het welk zo veel invloed had by den Burgemeester Lambert Reinst, dat hy befioot,

hl

Sluiten