Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VÊREeNIGDE NEDERLANDEN. flï

'Hond klom zekere Gerrit Klaaszoen Fruit, Scheepstimmerman, op de tafel, en las hetzelve voor,zo ais het aan de Regeering gerigt was. liet beftond uit 12 Artikelen, behelzende voornaamlyk eene verandering in de Regee. ring, en byzonder in den Burger Krygsraad

en Gilden. De goedkeuring daar op

gevraagd, werd door de vergaderden met ja gegeven, en daar op het Verzoekfchrift door de meesten daar tegenwoordig zynde geteekend» — Hierby liet men het niet berusten, maar men ftrooide vinnige Schimpfchriften tegen zestien Leden van de Regeering, Soortgelyke Schriften werden ook geftrooid van den kant der geenen,die het met de Regeering hielden doch hier mede werd weinig uirgerigt. Vier Gemagtigden uit de Doelet Doftor Abraham van Poot, zyn Broeder, JJenrik Elias Nolet en Jan Bruïnenburg, traden naa het Stadhuis alwaar zy rzig eersg Jieten overhaalen, om het geteekend Verzoekfchrift te vernietigen, en kreegen toen sodaanig antwoord van Burgemeesteren, waar mede zy vergenoegd feheencn., . Haast

aag

Sluiten