Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER&ENT.CJDE NEDERLANDEN. 3

Z Ik dank den Hemel voor die gunfrige ommekeer, die men re regt eene gelukkige omwenteling noemen mogt ; doch Vader, het beige u niet, dat ik u vrage, hoe ftond het dit Jaar met den Oorlog ter Zee?

V. Ik heb u zo even van den Nationaalen haat tegen de Franfcben zoeken te geneez t maar nu zal ik u ook moeten waarfchuwen ten opzigte van de Engelfchen ; en doen aanmerken, dat een volgend gefhcht nooit verantwoordclyk is voor een voorig, of dat men nooit de fchuld van eenige fielten kan (tellen op rekening van her geheele Volk. Elke Natie heeft ten allen tyden haare fchur-

ken en eerlyke lieden Zekere J«ban

Frafer geraakte, in het Voorjaar, te Amftel* dam in hegtenis, en beleed, buiten pyn en banden, door voornaame lieden in Engelaxd te zyn omgekocht om s'Lands Scheeper > die nog ongetakeld lagen, ia brand te fteeker ; wat duokt u, zou het regtvaardig zyn, om*, wegens zulk een fchelmftuk dier voornaame Engelfchen een inwendigen j$Pkeer tegen de geheele Natie te voeden ? Het fchelmfïuk E 7 werd

Sluiten