Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*$ GESCHIEDENISSEN DER

werd gelukkig ontdekt, en de Aanlegger naar verdienften geftraft, geradbraakt en ga» blakerd, zo als één zyner Makkers daarna te Rotterdam met de dood geftraft werd. ———• De Vloot, van dit onheil bewaard, was si vroeg in 't voorjaar gereed geraakt, en in Mei, 80 Zeilen fterk in Zee geloopen, en daarna met nog eenige Schepen verfterkt', was dezelve ia ftsat, om den iften Juny, de Verëemgde Franfibe en Engelfche Vlooten in 51 fezigt gekregen hebbende, die het hoofd te bieden, fchoon de Vyanden ongelyk

flerker in getal ware*. Omtrent een

aur nademiddag vong de ftryd aan, tusfehen het Esquader van den Graaf d'Estrées en dat van den Luitenant Admiraal Tromp. Een weinig daarna geraakte de Ruiter en Banken in een hevig gevegt met Frins Robbert en Spragge. Het gelukte de Ruiter, een groot deel der Vyaudlyke Schepen van de Vloot af te fnyden, doch hy vervolgde ze niet, om Tromp te kunnen byftaan, die zig in groot gevaar bevond, maar zodra ie Ruiter niet sag aankomen > of hy riep tegen het Boots*

volk ?■■

Sluiten