Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN DER

ber aanzoek by de algemeene Stsaten,, om weder in de Unie te worden aangenomen ; doch terwyl men hier op raadpleegde , werd, op den voorflag van Haarlem, zyne rioogheid Willem de HL verklaard als Erffiadhou* der in zyne manlyke Nakomelingen, en fterk. aangemaand, om zich in den Echt te begeven en op den voorflag van Amfteldam werd gemelde Prins ontheft van eene fchuld .van twee Miilioenen, welke deeze Stad aan wylen zynen Heer Vader geleend had; ook werd hem van wegen de Oost lhdifche Maatfchappy een drie en dertigffe deel der uftdeeling toegelegd. —— Wat de weder» aanneeming der drie Gewesten betreft , dit ftuk is zo uitgebreid, dat ik niet weer, op wat wyze ik het u . naar de mate uwer bevatting, zal voordellen. Ik zal n dan enkel zeggen, dat de Provintie van Utrecht niet weder aangenomen wierd , bevoorens zig dezelve geheel aan den Prins oriderworpm, eene verandering in de Regeering on« dergaan , en zo wel als de Provintiën van Qelderlatid ea Ovtr^sfel ten nieuw Regeerings

Re.-

Sluiten