Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Ao. l67ö.) VES.EENIGBE NEDERLANDEN. 4^

V. De onderhandelingen , die de Staaten in Engeland in 't werk fielden , toonden Jtiaar al te duidelyk hunne genegenheid tot de Vrede; En niet minder haakte Lsdewyk de XIV. naar dezelve , deels om den last der onderftandgelden, die hy nog aan Engeland betaalde , maar voornaamlyk omdat hy vreesde, dat het Engelscb Parlement Karel den II. zou noodzaak en, zig tegen hem te verklaaren , fiaande hy zelfs , als genegen zynde, om met de Staaten afzonderlyk te handelen, Breda als eene handelplaats voor.

Z. Ik twyfel niet, of de Staaten zullen daarin bewilligd hebben?

V. Niet het aangaan van de Onderhandeling , maar de wyze, hoe die aan te vangen, maakte eenige zwarigheid, en terwyl men daarover raadpleegde, arbeidde de Raadpenfionaris Fagel, om den Prins van Oranje in fommige Gewesten, en byzonder in Gelderland, meerder gezag te doen bekomen, en bragt het zo verre , dat de Staaten van die Proviutie hem in 't Jaar 1675. het Hertogdom van Gelderland en het Graaffchap van

Sluiten