Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SO CAo' GT-SCHTEDENISSEN DEU

Z. Zo bleef ■ dan ongelukkig de Oorlog nog aanhouden?

V. Ja ; In het Jaar 1676. werd de dappere de Rutter tot byft-and van Spanje -naa Siciliën „gezonden, daar hy den loop zyns roemrugligen lévens voleinde, wordende in den ■ tweeden Zeedag, in het gezigt van den berg Etna, zodaanig gekwetst, dat hy vyf dagen daarna het beftierf, wordende zyn dood gevolgd door de üec'erlaag der verëenlgde

Vloot by Palermo. — Gy weet, dat het

lyk van den wakkeren Zeeheld herwaards gevoerd, en met eene pragt overëenkomftig zyne verdienden in de NieuweKerk te Amflelèam begraaven is geworden — Frankryk veroveide dit Jaar Candê en Beucbain; Oranje belegerde Maaftrïcbt, doch moest het beleg

. weder opbreken. De handelingen der

Vrede werden te Nltuvmegen intusfehen op -nieuw aargevangen, doch het duurde nog tot het Jaar 1678, eer de Vrede gefloten werd. Inttisfchen gingen de Fr, hfeben in 't jaar -1677. voort met veroveringen te maken in de SpaanCche Nederlanden. Zy bernagiigden

V**

Sluiten