Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'VK&EEtflGDE NBDïRLANBBN. fl

zes weeken tyds werdt aan de «paanfehen gegeven, om zig op deezen eisen te beraaden, en ondemisfehen hadden de Franfche Troepen Luxemburg geblokkeerd. ——. De Staaten konden , door deeze handelwyze , met nalaaten op Frankryk misnoegd te zyn* waartoe zy door den Prins van Oranje, dien de Koning insDelyks in 't byzonder had be. nadeeld, door eenige zyner goederen ver. beürd te verklaaren, nog meer werden aangezet; men poogde zig dan dooreen nieuw Bondgenootfchap te fterken , het zy in Duitscbland, oi in Zweeden, of met beide te gelyk. Eerst gelukte het niet Zweeden, en daar na werd het beproefd met Engeland doch de Koning wees het genoegzaam van

de hand. Lodewyk toonde zig, eer nog

het Verbond met Zweeden zyn volle beflag had , door d'Avaux 'er ten hoogden over gebelgd, waar tegen het egter den Staaten aan geene redenen ontbrak, om zig te ver-

deedigen Onder alle groote en kleine

voorwendsels • die geftaadig in den weg werden geworpen, om met den Staat verfchi!

te

Sluiten