Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDS NEDERt ANDE.V. 75

1682 werd het, met bewilliging der algemeene Staaten, overgedraagen aan de WestIndifche Maatfchappy, die daar voor aan Zeeland betaalde 260,000 guldens; zy deed in 't volgende Jaar een derde gedeelte daar van over aan de Stad Amfteldam, en een ander derde deel aan Comelis Aarfem, Heer van Semmehdyk; deeze werd daarenboven in 't Jaar 1683. door de algemeene Staaten aangefteld tot Gouverneur over de Volkplanting, m het VuIgcnde Jaar w.erJn

eentge klagten over zyn beftuur gebragt aan de algemeene Staaten, waarvan de gegrond -

of ongegrondheid bedekt gebleven is. « -

Doch in de maand July -633. ontllond 'er eene gevaarlyke muitery onder het Krygsvolk in Suriname, by gelegenheid, dat men, door gebrek aan toevoer uit het Vaderland,

het rantzoen had moeten verminderen. ~

De Soldaaten,daar over in merklyken getalle Elagtig vallende by den Gouverneur, werden door hem met flagen afgewezen, en hepen om hun Geweer; waar na zy op hem aandelen, en hem doorfchooten.

D a Z. Werd

Sluiten