Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN DER

wilde afftaan. Deeze verfchillen tus-

fchen Spanje en Frankryk waren inmiddels oorzaak van het hevig gefchil, welk thans binnen Holland omftond , thsfchen de Stad Amfleldam en den Stadhouder over de werving van iö\cco man, in welke Amfleldnm. volftrekt weigerde te bewilligen, wat moeite ook door de Edelen en andere Steden werd aangewend, om de Stad over te haaien. — Noch bezending aan de Stad, noch het ongenoegen van den Stadhouder baatte iet, terwyl de Stad niet weinig door dTAbdux gefterkt werd in haar denkbeeld, welk ook in Engeland plaats had , naamiyk dat Spanje, op eéne van de voorgeflagene voorwaarden, Vrede behoorde te maaken.

Z. Dit zal zeker eene groote opfchnddiug en beweging in het Land gemaakt hebben ; ik begryp, dat het eene gezonde Staatkunde is, wanneer men eene zaak rypelyk overwogen heeft, ftandvastig daar by te blyven, en zig niet ligtelvk te laaren verzetten, maar dat de Stad afzondcrlyk handelde met den Franfchcn Ambasfadcur , fchoon haar dit ,

Sluiten