Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

85 (A®. H585.) GESCHIEDENISSEN DER

5, rigtfchrift, aan zig behouden Indelen..

De volgende Stadhouders kudden gelyk„ gezag verkreegen als hunne Voorziaten;: „ doch niet dan by opdragt der Staaten, die eigenlyk de Prins van den Lande „ waren, en, niet min dan de Gra<wa oud vds, oppergezag hidden' over de: Stadhouders-, aan welken zy egter het gebruik van verfcheiden Heeren Regten , „ en onder anderen ook het doen der ,y verkiezingen, in hunnen mam en op 9, hunnen Lastbrief, hadden opgedraagen "— Doch deeze verfchtllen alle breedvoerig hier te vermelden , duld noch de aart der zaaken, noch ons beftek en doelwit; genoeg is het, u te zeggen, dat in het volgende rar 1685 dit verfchil, zo als ook een ander te Leiden, over het verkiezen van Schepenen, uit den weg wierd geruimd. Doch ns was 'er nieuw verfchil met Amfleldum, hetwelk jfterk aandrong op de vermindering der Lancl» en vermeerdering der Zeemagt, beweerendc, dat men, in tyd van Vrede, niet meer dan 30,000 man in dienst behoorde te houden.

Z. Ik.

Sluiten