Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88- GESCHIEDENISSEN EER

verhinderd door den dood op den löcTen February 1685, niet zonder vermoeden van vergeven te zyn. ——- Zyn Broeder, de Hertog van ^or&, werd terftond tot Koninguitgeroepen , onder den naam van Jakobus den II Deeze kwam terftond openlvk uit voor den Roomfehen Godsdienst, verklaa* rende ook, dat zyn B>oeder in dien Godsdienst geftorven was; hier op ontbrak het aan geene misnoegden, om eenen opftand tegen hem te verwekken. De Hertog van Monmmtb en de Graave van Argyle waren *er de hoofden van ; doch eer de opftand uitberste, handelden de Staaten en de Prins van Oranje met Brandenburg over de vernieuwing der Verbonden ■■ De Graaf van Argyle, 100.000 guldens van eene ryke Weduwe in Amfleldam bekomen hebbende, had daarvoor, op naam van den Staat van Venetiën , eenen aanzien]\ ken voorraad van Wapenen en Krygsbehoeftens gekogt, cn fcheepte zig met eenige Duitfche KrygsOverftens en Hollandfche SoIÖaatcnin op drie Schepen., met welke hy eene landing onder-

Sluiten