Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4 GESCHIEDENISSEN DER

-genen gaven, als ook die van den Kommis Generaal , maakten de Rigters nog meer verJeegen, dewyl daar uit ten klaarften bleek, dat de Raaden ter Admiraliteit niet min fcbuldig waren dan de gevangenen, en ncg,thans hadden de Rigters over deezen geene

magt ontvangen. ik zal u, kortheids

halven alleen zeggen , dat de een verklaarde. .„ Dat de oogluiking der Kommifen omtrent 3, het fluiken niet alleen te Rotterdam, maar te Dordrecht , te Amffeld.im , en overal y) plaats had, dat de Kollegiën ook de aan„ gehaalde goederen niet verbeurd verklaar„ den, gelyk 's Lands Placaaten vorderden, „ maar dezelve voor ccne geringe fomme vry gaven, zelfs na de verbeurd verklaa„ ring, of zig daar over met den Koopman „ verdroegen. ~ Dat verfcheiden Kommij, fen , en andere Bedienden , om hunne „ Ambten te bekomen of om verplaatst te „ worden , verfcheiden honderden ja tot „, drie en zesduizend guldens toe bidden „ moeten opbrengen; dat de Kommifen van •i het fcherp oppasfen van hun beroep wer-

„ den

Sluiten