Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDÉ NEDERLANDEN. 95

„ dën afgefchrikt, omdat het hun dikwils „ kwalyk genomen werd door de Regeering „ der Steden, of door de Raaden ter Admi,, raiiteit zelve, die htm, om den Koophan„ del te bevoordcelen. die hulp niet bewe„ zen, welke veiëischt werd, en byzonder ,, in aanhaalingen van belang". — De Fiskaal Kievit verklaarde aan de Rieters, „ dac de Admiraliteit te Rotterdam zedert i, eenige jan-en zeer vervallen was; dat de „ Ambten ter Seferëtary am onbekvvaame „ Vrienden of Vreemdelingen door Qabalen „ vergeven wierden; dat van vierhonderd „ punten der Jnftruftie en Plakaaten geen „ vyftig wterden nagekomen, dat men de „ meefte verbeurdverklaarde goederen liet ,, vry koopen; dat men onkundige Kommi„ fen aanftelde, die zig de handen lieten vullen ,ei het Land in één jaar wel 300,000 „ guldens nadeel toebragten; dat hy Fiskaal „ daar over in den Raad geklaagd, en fom„ migen der Kommifen op heeter daad be« „ trapt had, doch dat zy, omdat zy hunne

„ Vrien-

Sluiten