Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Aü, IÖpO.) VKREEtfiGDE NEDERLANDEN. I ï t*

keeren, en ongetwyfeld zitting zou neemen ter Staatsvergadering. —— Amfleldam oordeelde onder anderen, dat hy daartoe onbevoegd was, en met zyne komst en verfchyning in de Vergadering van Holland den 2©fren January 169 . leverden de afgevaardigden van Amfleldam het befluit der Vroed-

fchap daar tegen in, Tegenfpraak vin.

dende by de Rïdderfchap , en anderen, bleven zy uit de Vergadering , waaröm deJ<oning zyn misnoegen op de Stad in fterke bewoordingen betoonde. —. Dit en het ftuk der Nominatie kunt gy ligt begrypen, dat groote verwyderirg ve öorzaakte, doch hoe ftyf de Stad haar fireng vasthield , zy was echter genoodzaakt , het ftuk der Nominatie gedeeltelyk, en de zitting des Graaven van Penland toe te geven. Z. Hoe ging het dit Jaar met den Oorlog ? V. Na de opening van den Veldtogt, be* haalden de Bondgenooten eenig voordeel in een gevegt by Namen, daar op volgde de Velddag by Fleury, welke, fchoon nadeelip toor de onzen uitgevallen, egter den Franfcben

Sluiten