Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEEEENIG2E NEDERLANDEN. j25

was, te rug naar de Sloepen, die bem kort nademiddag aan de Oranje Polder bragten,

tógen over den Priel Van daar werd

hy, en zyn Gezelschap, met Koetzen afgehard naa Homholredyk, daar Zyne Majefteit door eenige Heeren begroet werd, vertrek, kende nog dienzelfden avond naar den Haag, Hier deed hy den 5 February zyne openbaare intrede, onder groote plegtigheid cn vreug. debetopning. In de Vergadeiingen, in welke de Koning verfcheen, deed hy aanfpraaken, op de tydsömftandigheden pasfende, en kort daarna vervoegde hy zig in de Vergadering der Bondgenooten op de Haagfche By-enEomst, in welke by het bcfltiit bewerkte' tot het op da been brengen van eene aanzieniyke Legermagt, ook werd het Verdrag met de Hertogen van Eronszvyk Welfenbuttel vernie uwd.

> Z. En Zat Frankryk ftfl. mtt Krygsverrignngen, terwyl de Bondgenooten du, iatnen raadpleegden ?

dol; ^T'^ %rgM gouwen werd ' door de FranMm belegerd en ingenomen,

F &

Sluiten