Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IïS (Ao. 1(592.) GESC.'HEDSJÏISSEtf DF.R.

den, offehoon het Oorlogfchip meede veele dooden en gekwesten bekomen had. ——-— Veel nadeels leden de Nederlanders ter Zee door den Franfchen Kaper Jan Bart, ——— De Krygsbedryven in de andere Dcelen van Eurcfa met ftilzwygen voorbygaande, moet ik, tot ilot van dit Jaar, alleen nog zeggen, dat men, geduurende den Winter, in deeze Gewesten, zig met allen yver toclag , om de Zeemagt in eenen gedugten ftaat te brengen.

Z. Kwam Koning WiVem in het volgende Jaar 1692* niet wederom her waards?

V. Ja, doch eer hy Engeland verliet, had hy den Hertog van Marlbourg van zyne waardigheden beroofd, en van zyn Hof vcrwyderd, de Engelfchen waa: en naaryverig over de Nederlandfche Heeren , die by den Koning in gunst ftonden , en men meent, dat hy zyn eerfte misnoegen tegen Marlbourg had opgevat, om dat deeze den Koning dit vrymoedig had te kennen gegeven, hoewel anderen meenen , dat 'er andere redenen voor waren. —— Koe het zy, den isden

Maart

Sluiten