Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïtfó CAo I7ö'I.) GESCHIEDENlSSEff DES.

hy aldaar in February 1701. openlyk werd ingehaald.

Z Dit moet eene groote verft,'genheid ui de Nederlanden en Engeland veroorzaakt heb» ben , alzo hier doov het geheele Verdrag van verdeeling in duigen lag. Hoe han¬

delde men hier in ?

V. De verflagenheid was wezenlyk groot en de raadplegingen meenigvuldig. De éón was, voor het erkennen van den Hertog van Anjeu, de ander, om het Zwaard weder op te vatten, en het gemaakte verdrag te doen flfsnd houden. Het draalen in Engeland was oorzaak , dat men hier ook tot geen vast befluit kon komen; doch de maatregels, die men voornemens was, te beraamen, werden verydeld door de werkzaamheid van het Franfche Hof, welk . door de Steden in de Spaanfche Nederlanden met Fransch KrygSvolk te bezetten, de Staaten wist te noodzaaken , om in February des Jaars 1701. Filips Hertog van Anjou, als Koning van Spanje te erkennen , en dit gefchiedde , terwyl de Staaten weder met den Graave

Sluiten