Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 GESCHIEDENISSEN DER.

van Luik en verfcheiden Steden langs den

Rbytt. Doch al had dit alles geene plaa:s

gehad, was nogthans den Oorlog onveiraydelyk door den iïap , welken de Koning van Franltyk deed. Jakob de II in de' maand van September overleden zynde, had de Koning op aanraaden van zyne Maitresfe Mevrouwe ie Maintenon den ge waanden Prins van Walles, nu den ouderdom van 13 Jaaren bereikt hebbende, onder den naam van Jakob den lil. erkend als Koning van Groot*

Brittannien. , Koning Willem had hier

zo haast geen berigt van gekregen , of hy beval zynen Ambasfaieur terftond het Franfcbe Hof te verlaaten , zo deeden ook de Staaten, doch hun gezant de Heer van Heemskerk nam echte* een fchiiftelyk affeheid van hetzelve. *

Z Dus ftond dan nu het Toneel des Oor* logs, waarin de Staat op eene onfchiddige wyze werd gewikkeld, weder geopend te worden. De Hemel geve, dat deeze Oorlog voorfpoediger zy dan de voorige. Ik verdoek

Sluiten