Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'VEKEENTGDK NEDERLANDEN. iffg

zoek u, my, naar uwe gewoonte, daar van een beknopt verddg te doen,

V. Niemand wilde de eerfte zyn, met hec aanvangen der vyandlykbeden , doch de Franfehen deeden dit eindelyk met eenen verraaderlyken aanflag te fmeeden op Maaflricht, welke door den Ceneraal Dppft gelukkig ontdekt iverd, die de aanlegger* daar van naar verdienen deed ftraffen. Ook dreigden de Franfche» Sluis en Sas van Gend te bombardeeren , doch het bleef by dreigen. * m

Terwyl dit van hunnen kant verrigt werd, raadpleegde men in >s 'lage nog over de' opening ¥an den aanftaanden Veldtogt, maar toen men op de uitvoering der beraamde middelen bedagt was, werd Koning Willet» van eene onpaslykheid aangetast, geduurende welke hy poogiugen deed, om den jongen Prins van Nas/a» t Zynen verklaarden Erfgenaam en Stadhouder van Friesland in zyne waardigheden als Stadhouder deezer Gewesten te doen erkennen, doch hy vond hier toe zo weinig genegenheid by de Leden der Refieeriüg, dat hy 'er van afzag. Een weinig

feby.

Sluiten