Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 (Ao. 1707,) GESCHIEDENISSEN DES.

Oorlog in het volgende Jaar met denselfden

nadruk voort te zetten, ■ Niet weinig

waren de Staaten ten deezen tyde verlegen met liet Testament van Wylen Koning Willem, waar van zy de voornaamfïe Uitvoerers moesten zyn, willende zy noch den Prins benadeelen, noch den Koning van Praisfen

tot Vyand maaken. ■ 't Stuk van de zit» -

tmgneming van den Prins in den Raad van Staaten, werd in 't volgende Jaar 1707 ten nadeele van denzelven beflist, en hy daar uit geweerd, doch op den 20 Augustus den Ouderdom van achttien jaaren bereikt hebbende, begon hy de wedde van Generaal over het Voetvolk te trekken. ■ De beroerten in Gelderland verhieven zig ook op nieuw, hetwelk zo verre liep, dat die van Arnhem, Wageningen innamen, doch door gebruik van 't middel, waar van men zig in Zeeland bediend had, naamlyk het afkondigen van eene Algemeene Amnestie, werd de rust weder herfteld, De Veldtogt in de

Nederlanden liep dit Jaar ten einde met heen en weder trekken 5 zonder verder iet te ver-

Sluiten