Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENÏGDS NEDER LANGEN. 2C?

2y hoopte, dat niet meer gebeuren zou. — Niettegenüaande de verklaaring des Hertogs van QtmottJ, waren de Bondgenooten voortgegaan rret de belegering van Qjmnoi s ock kon hy niet af, van de manfchap , die in 'c gemeen betaald werd, onder den Generaal •Fagel te laaten gebruiken, doch te gelyk verzekerde hy aan den Franfchen Bevelheb* ber miars, dat 'er geen één mm zou gehouden worden, die door de Koningin alleen betaald werd.

Z. Welk een verbaazende ontrouw, daar de Staat zo veel voor Engeland als één der Bondgenooten had opgeofferd ?

V. De Koningin ging verder; zy deed te Utrecht door den Bisfchop van Brisul, aan de Staaten verklaaren, dat men niet vreemd moest vinden, zo de Staaten niet gereeder in haare maatregelen traden . ter bevordeting eener algemeene Vrede, dat zy afzonderlyk zou handelen, fchoon men nog met ééns wist, welke haare maatregelen waren, en welke mooglyk aan de Engelfche Staatsdienaren zelve nog onbekend waren. - „

1 7 Maar

Sluiten