Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£§2 QAO. 1721.) GESCHIEDENISSEN BE?.

V. Verre van daar. Men had thans neg Oorlog niet de Algerynen, en de Staaten waren, om het nemen der Koopvaardyfche» pen verder te verhoeden, genoodzaakt, eene Vloot in de Middel'landfebe Zee te zenden, zo als gefchiedde, onder bevel van den Vice. Admiraal, Heer van Semmelsdyk, en in het volgende Jaar 1722 onder den Schout by Nag$ Henrik Grave, dien het gelukte, twee AU

gierfche Kaapers te bemagtigen. • De

Aanhangers van den Pretendent zogten in dit Jaar weder eenen nieuwen opftand te verwekken, doch dezelve liep te niet , door het te regt ftellen der voornaamfte Belhamels.

Z. Onder al dit oröphoudelyk gewoel» verheug ik my, dat de rust binnen s'Lands gevestigd bleef.

V. Ja, wel onder het gemeen, maar niet onder de Gewesten onderling, Ik heb u hier vooren gezegd, dat de jonge Prins van Oranje tot Stashouder van Groningen w^s aangefteld, en fchoon vu nog maar den Ouderdom van elf Jaaren bereikt hebbende, werd hy door de Riddeifchap en Eigen-Erfden van het

Land-

Sluiten