Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 GESCHIEDENISSEN DER

Vlag was, vexöverde eenen Kaaper dier Natie, en hy maakte jagt op een' ander, cue het by Tetuan op ftrand zette, en daar zya Schip zelf in brand (lak. — Het Spaanse Hof met den Keizer in eene afzonderlyke handeling getreeden zynde, had daar toe den Hertog van Ripperda verkooren, Deeze was in 't Jaar 17.5> van wegen deezen Staat, naa Spanje gezonden, en in 't Jaar m7 verzegt hebbende eene keer herwaards te mogen doen, en in 't volgende Jaar te Madrid wedergekeerd zynde,kort voor het uitberften der onlusten tusfehen Franhyk en Spanje, had hy den Roomfehen Godsdienst aangeno-' men, en was daar door vervallen van de Waardigheid, die hy, van wegen deezen Staat, aan her Hof van Spanje bekleedde. Vervolgends had hy zig bezig gehouden met' het opregten van Weveryën in Spanje, zonder zig re bekommeren over her nadeel, dat hy daardoor aan zyn Vaderland toebragt ▼oor zyn vertrek naa Duitsland, gaf hy „ voor, een keer naa Holland te willen doen ter verrigting zyner zaaken. — De Ambasfa-

deur

Sluiten