Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEBEKNIGDE NEDERLANDEN. 247

Onderhandeling treeden , veel min met andere Mogendheden fluiten. — De Vtce Admiraal Ssmmelsdyk had met die van Algiers de Vrede getroffen , en zond den Kapitein de midt met een affehrift daarvan aan den Conful te Malaga, met last, om het den Ambasfideur van der Meer toe te zenden, die ooit deswegens ten Hove de gewoone gelukwenfchingen ontving, doch te gelyk werd 'er bevel afgevaardigd naa alle de Zeehavens van het Ryk, o:rr geene Staatfche Oorlogfchepen in dezelve te ontvangen of te laaten vertoeven, hetwelk ftreed tegen het 20 Artikel van de ütreebtfebe Vrede. Maar de Spaanfcben grondden hun gedrag daar op, dat de Staaten in 'c Verdrag van flanevtr getreeden waren. De Keizer fcheen mede voornemens, om de Staaten in nieuwe moeilykheden in te wikkelen, kwalyk nemende, dat zy eenige nieuwe Werken hadden aangelegd, op den St. Pietersberg te

Mtaftricbt. Dus was men, ook hier te

Land, hoe ongeern ook, genoodzaakt, oin de Land. en Zeemagt van den Staat te verfler ken. Ik zeg , hoe ongeerne ook , om dat men k 4» door

Sluiten