Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERE'S-NISDE NEDERLANDEN. a6"l

Mutfchappy, dat in dit Jaar ftond ten einde te loopen,werd nu wederom voor 30 Jaaren veilengd.

Zoon. Dus was onze Staat van buiten nog fteeds in kommerlyke gefteldheid. Welke waren de voornaamfte Inlatidfche Gebeurtenisfen van dit Jaar?

V. Vooreerst, dat eene nieuwe Lyst van Verpondingen op de Huizen en Gebouwen werd ingevoerd. Gy begrypt ligr, dat in den tyd van ruim 100 Jmren de waarde der Huizen in Holland, zo in de Steden als op de Dorpen, merklyke verandering ondergaan had, de Staaten ftelden dan 9 Perzoonen aan, met magt, om zig ook van anderen te mogen bedienen, om de huur van elke Wooning of Gebouw op te nemen, of te begrooten , welk werk m 1732 voltooid werd. In ZuidHolland bevond men het getal der Huizen vermeerderd, in Noord Holland integendeel verminderd; zynde elk Huis op een Nommer

-gebragt in de Lysten der Verpondingen

Eene tweede Gebeurtenis was, dat van de Roomfche Priesters een nieuwen Eed en

be.

Sluiten