Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2?o" GESCHIEDENISSEN DES

Vertoog,en waar in zy rondelyk aantoonden, dat al wat hem gebeurd was, niet aan hun als Bondgenooten, maar aan den Keizer zeiven te wyten was, nadien hy allen getrouwen raad van Groot - Brittanje en van hun verworpen had; dat zy echter niet zouden nalaaten, een eerlyk Verdrag, als 't hun mogelyk was, te bewerken; ftelde de Franfchen te vrede, te meer, dewyl de Keizer daar door bewogen werd, om afzonderïyk met Frankryk in onderhandeling te treeden ; waarmede men het zo verre bragt, dat de voorafgaande Punten eener algemeene bevrediging geteekend wierden, waarin ook Spanje en Sardinien bewilligden.

Z. Dus had dan dit welberaaden plan der Staaten, om zig buiten den Oorlog te houden, aan Europa meer voordeels aangebragt, dan zy met alle hunne raagt hadden kunnen veroorzaaken. — Maar werden 'er, by de vermeerdering van s'Lands Krygsmagt geere pogingen gedaan, ter vermeerdering van het aanzien van den Prins vau Oranje 1 V. Ja. Gelderland deed den voorflag, om

Zyne

Sluiten