Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(AO. 1737.) VEREENIGDE NEDERLANDEN. 279

„ reeds gefchied was, eer men kon denker, „ dat Zyne Majefteit zig deeze zaak zou aan'

„ trekken". in 't vervoJg ZulJen wy

gefegenheid krygen, om te zien s hoe de Prins in dit Markgraafschap weder herfteld

werd. De RaadpenÜonaris Simon van

SUngeland, een man van groote bekwaamheid en kunde, ftierf den i December van dit Janr, en werd in het volgende 1737 opgevolgd door den Heer Antbenj van der Heim welke toen het Ambt van Thefurier-

Generaal bekleedde. ~ Drie dagen na

Slingeland overleed Jakob Godefroi, Baron va» de» Boetzelaar, die, behalve* andere Waardigheden, Groot-Zegelbewaarder van Holland was, wordende dat Ambt nadethand waargenomen dour den Heer van FTasJenaar

Obdam. , De Staaten vaa Holland, em

hunne gunst te betoonen aan -AU Proteftantfebn Gezintens, die in deeze Provintie werden gedoogd of toegelaaten, verleenden op den 15 January van dit J^ar, voor alle Kerken , Godshuizen, als Gasthuizen , .Weeshuizen en andere Godsdienftige Gelaten, met naame-

der,

Sluiten