Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£83 GESCHIEDENISSEN EEB.

eene wreede rol te fpcelen. —— De gewapende Manfchap, op Jast, zo zy voor gaf, van den Landvoogd Adriacm ! alkenier. viel in de huizen der we^ilooze Cbineezen , en vermoordde al w:t hun voorkwam. Onder dit onmenscblyk m(>orden ontftond 'er brand in veele Cbiniefcbe woon.ingen, die waar* fchynlyk door hun zeiven geftigi w^s, en eene byft. re verw.i e tig in de Stad maakte, doch eindelyk gelukkig gebluscht werd. -— Het moorden ging, gelyk gy u ligt verbeelden kunt, verztld v n plunderen, waar in

het Bootsvolk byzonder uitmuntte.

Wordende by de ryke Cbineezen aanzienlyke Schatten, gouden Afgodsbeelden, Koppen, Vaazen enz. in menigte geftoolen. ■■■ Dus liep deez' dag ten avond, en daags daar aan zag men half verbrande huizen , en de ftraaten daar dezelve geftaan hadden, opgehoop1 of bezaaid met Iyken, nadat die rampzaligen by menigtens of enkel waren afge-

ma kt. • 't Plunderen hield nog een d3g

of twee aan. doch toen werd het by atkon* diging verDoden. De Cbineezen» die zig nog

bui-

Sluiten