Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*>Ó* GESCHIEDENISSEN DER.

geftigt by Westervoort, niet verre van T>feU oord; inmiddels werd met Groot -Brittanje gehandeld, op wat wyze men de Koningin zou kunnen onderdennen ,en die van Holland beflooten haare Majefteit by te ftaan met 840,000 Guldens in geld, in de plaats der 5000 man, die zy, volgends het Weener* Verdrag gehouden waren te leveren. Doch de andere Gewesten waren van oordeel, dat men alvoorens Frankryk daar van kennis

moest geven. Onder al dit handelen.

over buitenlandfche zaaken, werd ons Vaderland droevigst bezogt met zwaare doorbraakt der Rivier-Dyken, die gevolgd werden van hevige overftroomingen , en byzonder leed Holland hier door. Men rekende, dat 'er meer dan i 50 000 Morgen lands in Gelderland en Holland overftroomd wierden. —.

Men vond nogrhans, om den noodlydenden te gemoet te komen , braave menfehen, van onderfcheidene Gezintens te Rotterdam, Am. ftcldam , Haarlem, enz. die zig bevlytigden, om penningen by een te zamelen, uit welke in Gelderland en Holland eenige duizende

023-

Sluiten