Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 GESCHIEDENISSEN DER

toonden 'er egter fmaak in te hebben, maar Holland ftemde 'er tegen, en toonde aan, dat men zig op geene nieuwe Verdragen verlaaten kon, zo lang men niet zag, dat de oude werden nagekomen , en hoe meer 'er van de zyde van Frankryk op werd aangedrongen, hoe meer Groot. Brittanniën de Staaten tot het nemen van ernftige maatregels aanzette; ondertusfchen bedienden zig de Franfchen van verfcheiden middelen, onv den Staaten een wantrouwen tegen GrootBrlttanja in te boezemen, en om hunne eerlykheid te toonen, bood ds Fenehn zelfs, aan, Duinkerken in bewaaring der Staaten te ftellen, tot het fluiten der Vrede toe, mids die plaats onzydig bleef, in geval 'er Oorlog ontftond tusfehen Frankryk en Engeland, doch ook dit vond men ongeraaden.— Men voerde in deezen tyd in Holland eene perzoneele Quotifatie in, ter goedmaaking van de kosten, die tot de vermeerdering van Lands Krygsmagt vereischt werden, doch zy voldeed op verre na niet aan het oogmerk, — Ook weiden de verfchiUen onder

Sluiten