Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROGRAMMA

VAN HET

I

GENEESKUNDIG GENOOTSCHAP

ONDER. DE ZINSPREUK

SER VA N D I S C I V I B U S,

Vergaderd in May 1789.

H et Genootfchap, gekezen en herleezen hebbende de ingekomene Verhandelingen ter beantwoordingd der laatst voorgeftelde Vraage : Welke Ziekten en Kwaaien vertoonen zich het meest onder eene bedrie» gelyke gedaante, zo in den aanvang als in het verdere beloop, zo ten aanzien van de <waare kennis der Ziekte , als Dan de voor/peiling haarer uitwerkzelen en gevolgen ? Welke toevallen veroorzaaken in ieder gegeevene Ziekte de meeste miswyzing , uit hoofde van onderscheidene Epidemien ? En eindelyk, in welke Ziekten of Kwaaien ontmoet men, by onderlinge ver~ gelyking, de meest misleidende overeenkomst van tekenen ; 't zy dat deeze Ziekten of Kwaaien inderdaad net eikanderen ook veel overeenkomst hebben, 7t zy dat ze, ten eenemaale in haar en aart onderscheiden zyr.de , dus eene vlak Jtrydige behandeling vereij'chen ? heeft niet kunnen goedvinden eene eenige van dezelve met den Eereprys te bekroonen ; vermits onder gemelde Verhandelingen geene gevonden wordt, die in allen opzigte voldoet: zynde zommige te oppervlakkig, andere te veel opgefmukt met eene ydele vertoon ing vna Geleerdheid, en de beste niet 'genoegzaam ingericht om rechtftreeks de Vraag te beantwoorden. Onder deezen onderfcheidt het Genootfchap echter de drie volgende: 1. Die onder de Zinfpreuk Amicus Plato , A Ami-

Sluiten