Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is 'er een wetenfchap, welke verbetering en zuivering nodig heeft, zo is het zeker dat gedeelte der geneeskunde, 't welk wy Materia Medica noemen. Het getal der geneesmiddelen, met alle moeite van alle gewesten der waereld zaamvergaderd , is wezentlyk zo groot, dat het byna een menlchen leeftyd zoude vorderen om niet alleen alle derzelver kragten te leren kennen, maar ook vooral het wezentlyk vermogen, van al het opgegevene, regt en naar waarde te leren onderfcheiden.

Daar men thans in het ftuk van wetenfchap meer en meer ingewortelde vooroordelen zoekt af te leggen, heeft men nu ook veele buitengewone, vreemde, en kostbare middelen buiten gebruik gebrogr. En waarlyk brengt ons land een genoegzaam getal heilzame planten en kruiden voort, welke behoorlyk en op zyn tyd gebezigd genoegzaam zyn , om onze hevigfte ziekten te overwinnen. Intusfchen moeten Wy aan den anderen kant bekennen , dat onze levenswyze, zo zeer van die onzer voorouderen verfchillende, ons ook aan ziekten heeft blootgefteld , tot welker wegneming wy ook vreemde geneesmiddèlen nodig hebben. Met dit alles is het getal dezer middelen gering, en mogelyk zal een naaukeuriger onderzoek van onze gewone middelen ons in ftaat ftellen, om dezelve zelfs geheel te kunnen ontberen. Ten minften verenigen zig hiertoe alle pogingen , en hiertoe ftrekt ook vooral de uitfchryving der tegenswoordige Prysvraag.

XIII. deel. lü a Het

Sluiten