Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 857

EERSTE HOOFD VERDELING.

Van de ziekten der vaste ieelen en derzeher genezing.

EERSTE AFDELING.

Van de al te groote vastheid der deelen en dg Emollientia of verzagtende middelen.

Ons Iighaam is een komlig zaamenweefzel van vaste en vloeibare deelen; ieder gedeelte van hetzelve moet een zekere mate van vaste en vloeibare delen bezitten, zal het bekwaam zyn om zyne verfchillende werkingen uit te voeren ; zyn 'er te veel vloeibare of te veel vaste beftanddeelen aanwezig , zo word .hetzelve hiertoe ongefchikt, en 'er is te weinig of te veel zamenhang. Een al te grote zamenhang doet dezelve te veel wederftand bieden om behoorlyk bewogen te kunnen worden ; een al te geringe zamenhang doet ze te ligt breken en een al te geringen tegenftand bieden. '£r word dus in een gezonden ftaat een zeker middel vereischt , het welk in ieder deel verfchilt, /laar mate het tot verfchillende einden gefchikt is. Dan offchoon de evenredigheid der vaste en vloeibare, deelen zekerlyk het kenmerk van den zamenhang der deelen uitmaakt, moeten wy egter hier wel in '1 oog houden , dac de byzondere wyze Iü 3 vaiï

Sluiten