Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So6 E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

wy in onze Apotheeken hebben, en word daarom ■te regc door hec Genootfchap toegedaan. Wanneer wy al het geen van de kragten der koortsbast gezegd is, hier wilden opgeven, zouden wy daarmede alleen een geheel boekdeel vullen kun* nen, dan daar het oogmerk der vraag alleen een korte opgave bedoeld der geneeskundige kragten, zullen wy het voornaamde alleen maar met een woord aandippen (n). De fmaak der koortsbast js zamentrekkende en bitter , en te gelyk een weinig fpeceryagtig. De koortsbast is het eerst beroemd geworden, door deszelfs fpeciOke kragt om tusfchenpozende koortfen weg te nemen, en als zodanig is 'er zeeker geen middel , het welk den koortsbast kan evenaaren. Intusfchen is men het gantsch niet eens over den tyd, wanneer men dit geneesmiddel behoort toe te dienen: zommigen zyn van begrip, dat men in alle tusfchenpo.zende koortfen, nadat men de eerde wegen behoorlyk gezuiverd .heeft , den koortsbast behoort toe te dienen, dewyl de koorts altyd een ziekte zynde, aan het lighaam nadeel moet toebrengen. Van dit gevoelen is de Heer strack , die, na de eerde wegen behoorlyk gezuiverd te hebben, aanftpnds den koortsbast *• in ruime giften en gedu*

ren-

(«) Over den koortsbast verdienen vooral gelezen te worden murray in zyn Appar. Med. T. L p. 546. feqq, die het hoofdzakelyke, fchoon in een kort bellek, behandelt heeft. Cullen l<ect. on the Mat. Med» p. 243. feqq» ea pok tor.ti de febrib. pernic.

Sluiten