Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9o2 E. J. T. a THUESSÏNK, GENEES-

malen heb ik o? deze wyze, reeds zeer ver gevorderde teringen, in den grond herfteld.

Dewyl veele zenuwtoevallen , vooral opftygm£en ja zelf zomtyds de vallende ziekte, uit zwakheid ontftaan , word hierin de koortsbast met vru«t toegediend. Wanneer de kinkhoest lang geduurd heeft, en alleen fchynt voort te duren door eene te grote flapheid der longen , is de koortsbast een uitftekend middel; dog m den beginne dezer ziekte, is zy zeer nadelig.

Zommige Geneesheeren hebben ook den koortsbast als een wormdryvend middel aangeprezen. Camerarios en ook stiiack gaven den koörtsbast met vrugt in zommige gevallen van geluw, Sydenham prees reeds den koortsbast m paJagra-, held houd ze voor een uitftekend middefin deze ziekte , en zommige hedendaagfche Geneesheeren durven ze ook in deze ziekte voorichryven. De Heer fothergill had de ftoutheid, van zo dra hy door het voeteuvel wierd aangevallen, aanftonds een braak-, daar na een fterk purgeermiddel, en hierop terftond een grote hoeveelheid koortsbast te nemen , welke hem binnen kort van zyn aanval bevrydde.

In fcrophuU, heeft men ook zedert eemgen tyd den koortsbast in grote giften beginnen toe te dienen; ik heb meermalen zo wel zelve , als anderen hier mede proeven zien nemen, dan ik moet bekennen nimmer enig nut daarvan

te

Sluiten