Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$39 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

.voegen, een behoorlyke beweging. Alle de fpieren van het lighaam verkrygen door oeflening kragt en fterkte ; de beweging des blpeds word daardoor aangezet; alle affcheidingen worden hierdoor bevorderd ; de ingewanden koken de fpyze hierdoor beter en het lighaam word uitermaten gevoed, terwyl de geest,ter zeiver tyd opgewekt, niec weinig tot het welzyn des lighaams toebrengt. Van alle bewegingen is een matige wandeling de beste, door welke alle fpieren in beweging gebragt zynde, ook alle de deelen des lighaams beter v-erfterkt worden. Dan de wandeling moet nimmer verder uitgeftrekt worden, dan de kragten des lighaams toelaten; anders zal zy meer verzwakken, dan verfterken. Zommige lyders kunnen of door zwakheid van deze beweging geen gebruik maken, of in zommige gevallen, als in bloedvloeijingen, kan men dezelve niet toeftaan, doordien het bloed daar door te zeer word aangezet, hierom raad men in deze gevallen zagtere bewegingen aan , waarin namelyk het 'lighaam door uitwendige kragten bewogen word. Ondür dezen is het paardryden boven alle andere te verkiezen, dewyl hierin een ligte, zeer veranderende en gemakkelyke beweging aan het lighaam bezorgd word, waardoor het bloed flegts weinig aangezet, en de geest aangenaam word bezig gehouden. Wanneer de lyder het paardryden nog niet verdragen kan, is de zagte beweging van een rytuig, waarin hy tege-

lyk

Sluiten