Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o46 E. J. T. a THUESsINK> GSNEES-

lyk, en kunnen daarom, als hec gemaklykrte voedzel, aan zwakke , teringagtige lieden en kinderen worden tocgeftaan. Derzelver opiösfend vermogen is reeds den Ouden bekend geweest, en de lof van deze plant is door latere Geneesheeren , vooral ook door den beroemden clossius, bevestigd , die dezelve als het gefchikefte voedzel, «oor lieden, die een levervetftopping hebben, plagt voor te fchryven. Van ouds zyn ze in fteert en graveel aangeprezen. Rosenstein en van èen bosch (0 pryzen raauwe wonden voor kinderen , als een wormverdryvend middel aan. De onmatige kwyling in kwaadaartige kinderziekte, in de fpruw der kinderen, word, volgens rosenstein, door het fap van wortelen kragtig tegengegaan. De Heer sulzer is de eerfte, welke een pap van geraspte worcelen als een zuiverend middel in kreeftgezwellen heeft aangewend. Deze verdryft de pynen, bevordert eene goede etterwording , doet de harde randen verdvvynen , en neemt de rotagtige neiging iveg. Deze proeven zyn door zommige Genees- en Heelkundigen in Engeland, Vrankryk, en ook in Nederland bevestigd; dan het is 'er verre van daan, dac zy altoos het kreeftgezwel zouden kunnen genezen. In vuile verzweringen der benen zyn de wortelpappen ook van een uitftekend nut bevonden.

Zul-

Epid. vermin, p, 352,

Sluiten