Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en IIEELM. uit KELDER en KEUKEM. 95$

fende kragten. Volgens rutty zoude het fap van deze vrugten een heerlyk middel zyn tegen de moeilyke waterlozing.

Moerbeziën. (Morus Niger. L.) Van ouds zyn de moerbeziën reeds onder de beste en yerkoelendfte vrugten gerekend; haar zuuragtig zoet en een weinig zamentrekkend fap, is uitftekend in alle heete ziekten, in droge en galagtige geftellen, en waarin een neiging tot rotting is. Hare oplosfende en openende kragt maakt, dat zy, verder dan de eerfte wegen doordringende , pisdryvende zyn, en in de ontfteking der nieren de fcherpte der pis wegnemen en de affcheiding daarvan gemaklyk maken. In droge hoesten Iosfen zy de flymen op en bevorderen daarvan de uitlozing. De onrype moerbeziën zyn zeer zamentrekkende en als zodanig in diarrhoza, dyjenferia en bloedftortingen, gebezigd. De moerbeziën worden door u a r t h o l i n u s , als het beste middel, tegens den fcheurbuik opgegeven.

Aalbesfen. (Ribes Rubrum. L.) Wy mogen met regt de aalbesfen als een der voortreflykfte vrugten befchouwen, welke de wyze Voorzienigheid ons in den nazomer, Wanneer wy natuuriyk een overmaat van gal, en een neiging tot gal- en rotziekten befpeuren , gefchonken heeft. Deze aangename zuure vrugt verenigt alle de voortrefFelyke hoedanigheden , welke wy zo even in de andere vrugten befchouwd hebben. Door hare

tem-

Sluiten