Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

964 E. J. T. a THUESSINK, GENEES-

hierom noemt de Heer crantz ze cructformer* Zy hebben eenen byzonderen prikkelenden reuk, en fcherpen bytenden fmaak, welke vlugtig zyn; de door droging verdwynt. Dit vlugtig prikkelend beginfel hangt niet af, gelyk zommigen meenenj van een vlugtig loogzout, wyl de zuuren de kragt van hetzelve eerder vermeerderen dan verminderen ; maar van een wezentlyke olie, die zwaarder dan water in heczelve zinkt, en daarom ook alleen onder water kan- bewaard worden. Deze planten zyn alle voortbrengfels van Noordelyke landen, waar eene natuurlyke geneigdheid tot fcheurbuik heerscht, een flapheid en koude werkeloosheid der vaste deelen plaats heeft, en de natuurlyke affcheidingen ontbreken. Zy zyn dus ook de beste temperende middelen van het dierlyk voedfel, prikkelen de maag , en zetten, als kragtige zweet- en pisdryvende middelen , dezö uitlaten des lighaams aan , om zig van de overtollige loogzouten te ontlasten. Als geneesmiddelen , werken zy fpoedig en kragtig, hare prikkeling word zeer fchielyk aan het geheele geftel medegedeeld, zo dat zy uitnemend zyn in alle die gevallen, waarin de beweging der levensgeesten en zenuwkragt kwynende is, als in verlamming en beroerte. Zy Iosfen kragtig den flym op, en zyn de beste middelen in alle die gevallen , waarin deze de overhand in het geftel heeft. Wy zullen hier alleen die planten van dez«

or-

Sluiten