Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 979

fchen , dat wy beter den aart derzelven kenden, dan zouden wy gemaklyker dezelve kunnen uitroeijen, en wy zouden ons zo dikwyls niet in onze beste pogingen zien te leur gefield. Wy zouden alsdan niec palliatief behoeven te handelen , maar den vyand in zyne uiterfte fchuilhoeken kunnen opzoeken , en met worcel en tak uitroeijen. Thans bepaalt zig onze kennis byna alleen tot die fcherpten , welke wy in de eerfte wegen ontmoeten; de overige zyn ons geheel en al onbekend. Wanneer wy ons enkel met thsoretifche befpiegeiingen wilden ophouden, zouden wy hier alle mogelyke ontaardingen der vogten, waaraan zy buiten het lighaam onderworpen zyn, kunnen te berde brengen, en dit heeft de Heer gaubiüs meesterlyk gedaan ; dan wanneer wy de natuur naauwkeurig gadeflaan, zullen wy alleen duidelyk kunnen onderkennen drie onderfcheiden foorten van fcherpten ; het zuur, de zogenaamde galagtige , en de rotagtige of feptifche fcherpte. Deze byzondere fcherpten kunnen wy vermogend tegengaan, de overige kunnen wy alleen van ter zyden beftryden. Even als'de natuur, door een tranenvloed te verwekken, een ftofje uit het gevoelig oog voert, en de prikkeling der fteen in de blaas , door een overvloedige flym door de natuur word weggenomen, moeten wy de heerfchende en onbekende fcherpten Of door den kortften weg uic het lighaam voeren, of door een

fterk

Sluiten