Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o86 E. j. T. a THUESSINK, GENEES-

wegneemc en te gelyk de hotting der melk voor* koomt; waarom men te regt eenige weinige greinen Spaanfche zeep in de melkfpyzen kan doen, of met kryc .vermengd kan toedienen. Intusfchen dient het gebruik fpaarzaam te zyn, wil men voorkomen de verdunning en verflapping der fpiervezelen, die de loogzouten veroorzaken. De Heer gregory (o) meent, dat de zeep nog fchadelyker is dan de loogzoucen , dewyl zy het zuur der maag verbeterende, veel ranfe olie in dezelve moet overlaten, waarom hy het gebruik mispryst.

Alle vleeschnat, vleesch en dierlyke fpyzen, hebben een vlug loogzout by zig , en gaan dus het zuur tegen; hierom kan men kinderen, die wegens het zuur geen melk verdragen kunnen, met vleeschnat voeden, Veele volwasfenen, die om dezelve reden geen groenten of vrugten verteren kunnen, zullen gemaklyk vleesch verduwen, dewyl dit de neiging tot zuur wegneemt ; hierom heefc dikwyls een verandering van een groente- en vrugten - dieet, tot het eten van vleesch, hardnekkig zuur en maagpynen genezen, en hierom zien wy, dat zelf zwakke vrouwen, beter vleesch dan melkfpyzen en vrugten verteeren.

Van de zogenaamde gal, of galagtige fclterpte. De gal is een der voornaamfte fappen, welke tot de lpysvertering dienen moeten ; de affchei-

ding

CO Conjp. T. II. p. 2,79' §• I3°i.

Sluiten