Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 993

neer de fpysverteering bedorven zynde,de chyl zyne goede hoedanigheid verliest, en aan het bloed een bederf meciedeelr. Niets bevordert meer deze rotagtige neiging, dan een gebrek aan verfche groenten , en een langdurig gebruik van gezoutenen ingemaakte fpys ; vooral wanneer te gelyker tyd zuiver water ontbreekt, en men in een koude en vogtige dampkring leefr. Dit is het geval van onze zeelieden, die daarom ook door het vernielend fcheurbuik worden aangetast, 't welk byna niet kan genezen worden, ten zy de vogten door het verkwikkend fap van verfche groenten of vrugten vernieuwd worden. In hevige ziekten, vooral in rotkoortfen, is de rotagtige neiging meestal een gevolg van een gebrek aan werking der vaste deelen, waardoor de behoorlyke kleinzing en menging der vogten, en de affcheiding der fcherpe en fchadélyke deelen, ontbrekende, de vogten eindelyk tot een waar bederf overgaan. Ik zeg meestal, dewyl fomwylen in deze ziekten, een ontbinding en bederf der vogten, de zwakheid voorafgaat. In dit geval is 'er altyd de eene of andere fmetftof, welke zig vermenigvuldigt en de gantfehe masfa der vogten verandert , en tot bederf doet overgaan: dit zien wy in kwaadaartige kinderziekte , mazelen, roodvonk, en diergelyke ziekten. Eindelyk zien wy , dat wanneer 'er een plaatslyk bederf, als in longtering, in grote veretceringen, in een open kreeftgezwel, aanwezig is,

da-

Sluiten