Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 999

teren de "vogten ; hiervan derzelver nuttigheid in fcheurbuik, ja zelf in koortfen, wanneer men daarmede andere geneesmiddelen doet gepaard gaan. Dit rottingwerend beginfel in de vrugten hangt misfchien zo veel af van de vaste lugt, als van *t zuur, het welk zy bevatten.

Alle de zuuren uit het plantryk, als zuring, citroenen, azyn, enz. bezitten een rottingwerende kragt, en zyn vooral in die gevallen aan te pryzen, waarin een bederf der vogten, zonder aanmerkelyke belediging der vaste deelen plaats heeft; of liever in die gevallen , waarin het bederf uit de vogten zelf voorkoomt, zonder dat het een gevolg van gebrek aan levensbeginfel der vaste deelen is.

De delfzuuren , of het vitriool- falpeter- en zeezout-zuur, komen alle drie in rottingwerende kragt genoegzaam overeen. Het meest van allen word het viiriool-zuur gebruikt, het welk door een zeer grote hoeveelheid water verdund is. Het word onder de vermogendfte rottingwerende middelen gerekend; dewyl het niet alleen zamentrekkende en verdikkende is , maar ook een byzondere kragt op de zenuwen fchynt te oefenen, waardoor het derzelver ongeregelde bewegingen bedaart en bedwingt. De vèrfterkende en opwekkende kragt van het vitriool-zuur blykt niet alleen uit deszelfs nut in kwaadaartige koortfen, wanneer men het verdund met water kan te drinken geven, maar vooral ook uic het nut in flegte Sss a fpysr

Sluiten