Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103» E. J. T. a THÜESSINK, GENEES-

middelen opleveren ; om zelf de zwaarfte geval* len dezer ziekten te overwinnen.

DERDE HOOFDVERDELING.

Over de ziekten van het Levensbeginfel.

EERSTE AFDELING.

Van die ziekten, welke pynfiillende middelen vorderen.

"Wy fpraken tot hier toe alleen van die geneesmiddelen , welke eigentlyk op de gebreken der vaste en vloeibare deelen onzes lighaams werken moeten. Wy merkten egter vooral op, dat ons dierlyk lighaam van alle levenloze dingen daarin verfchilde, dat het uit een inwendig beginfel werkzaam was, en daarom nimmer als een Woot werktuig konde befchouwd worden. Thans moeten wy van dit levensbeginfel afzonderlyk hande-r len. Dit beginfel, of deze hoedanigheid des lighaams, is het beweegrad , het primum mobile, waarvan alles afhangt;-het is de oorzaak van alle beweging, van alle werking. Van een juiste mate, van een behoorlyke werking van dit beginfel hangt dus ziekte en gezondheid, leven en dood af. Van ouds reeds erkende men dit beginfel ; in het behandelen der ziekten nam men zorgvuldig waar de werkingen der natuur. Onder

ver-

Sluiten