Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ici6 E. J. T. a TIIÜESSINE, GENEES?-

fchynen te gelyk de beste antifpasmodica te zynj dewyl zy zo wel op de fibra motrkes, als ƒ<?«üentes werken , de tegennatuurlyke beweegbaarheid der zenuwen verdoven, en de hebbelykheid tot fpasmi wegnemen; intusfchen moet men aan den anderen kant aanmerken, dat de anodyna, door te veel de levensgeesten te bedaren , dikwyls- te fterk werken, en geheel en al een atonia der fpiervezelen te weeg brengen. De anodyna komen dan vooral te ftade, wanneer 'er een ftoflyke oorzaak en prikkeling aanwezig is, welke niet weggenomen kan worden, ten zy de kramp eerst bedaard is. Hiervan daan het nut der anodyna in kolykpynen, in moeilyke waterlozing, bloedftortingen,ophouden der maandftonden door kramp, enz, Onder de krampftillende middelen hebben wy 'er verfcheidene in onze keuken, hoewel 'er egter zommige in de Apotheeken gevonden worden, die in kragt verre onze huismiddelen overtreffen y zodanig dac de Apotheek hier niet geheel te ontberen is; wy hebben reeds aangemerkt, dat alle de antifpasmodica in reuk uitmunten , en dat niet te min de krampftillende kragt van de prikkelende verfcheiden was. Deze is geheel en al niet in de evenredigheid van het aanzettend of neerzettend vermogen dezer- geneesmiddelen. Het blykt dus, dat daar de kramp of van een tegennatuurlyken invloed der zenuwkragt op de deelen, of yan een ongelyke verdeling in dezelve kan afhard

Sluiten