Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 1025

De koffy behoort zeker een plaats te hebben onder de medicamentei antifpasmodica, het zy dit beginfel in de koffy reeds natuuriyk aanwezig is, of in de empyreumatifche olie , wel* ke door de branding geboren word , huisvest. In ftuiptrekkingen , cpitygingen ,- maar vooral in het asthma convulfivum, is een fterk aftrekfel van koffy aangeprezen. Meermalen heb ik dk nut in het asthma fpasmodkum ondervonden, wanneer ik te vergeefs fterke antifpasmodica gebezigd hebbende, den aanval door twee of drie koppen zeer fterke koffy te boven kwam. Zy heeft een opwekkende , flaapverdryvende en vervrolykende kragt. Na den eten helpt zy de fpysverteering, en verdryft de hoofdpynen, welke uic een gebrek derzelve voortkomen; 's morgens gedronken bevordert zy den ftoelgang en de waterlozing. ,Audon fchreef de koffy met citroen gemengd in tusfchenpozende koortfen voor. Male branche genas een beroerte met klysteren van koffy, anderen hebben ze tegen den buikloop aangeprezen. Aan den anderen kant heeft men aan het misbruik der koffy een reeks van onheilen toegefchreven, en zommigen willen, dat die genen, welke een aandoenlyk zenuwgeftel hebben, hiervan benaauwdheid, hartklopping, flaapeloosheidy duizeling, hoofdpyn, en, zwak gezigt, ja zelf verlamming en beroerte krygen kunnen. Zimmermann zegt, dat de koffy doet vermageren , en by mannen een impotentia

ver-

Sluiten